Algemene informatie

 • Identiteit. LOOQUP.nl is de bedrijfswebsite van LUIT Consultancy, gevestigd te Haarlem onder KvK nummer 34201192
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens. 2 van de 6 genoemde grondslagen, geen expliciete en/of aanvullende schriftelijke toestemming nodig.
  • Toestemming van de betrokken persoon (bij het invullen van een contactformulier voor het aanvragen van informatie wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de gegevens)
  • De gegevensverwerking is exclusief noodzakelijk voor de mogelijke uitvoering van een overeenkomst.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. LOOQUP.nl verwerkt (klant)gegevens ten behoeve van informatie aanvragen. Gevraagd wordt naar bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e-mail adres. Telefoonnumer is optioneel.
 • Het niet verstrekken van de persoonsgegevens betekent geen informatie aanvraag via het contactformulier kan worden gedaan.
 • Duur van de opslag. De gegevens verkregen via het contactformulier worden verwijderd, zodra het gevraagde vanuit het formulier is verwerkt en/of uitgevoerd. Alle gegevens worden via een gecertificeerde SSL verbinding versleuteld verzonden.
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Ingevulde formulieren worden als e-mail verzonden naar de verzender. Op die manier krijgt verzender inzicht in hetgeen verzonden is. na verwerking worden de gegevens verwijderd. Er is geen mogelijkheid een informatie aanvraag tussentijds te wijzigen of te wissen door de aanvrager.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen, alvorens u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalekken en/of calamiteiten. Bij datalekken en/of calamiteiten worden alle 'lopende inzenders' van het contactformulier per omgaande geïnformeerd over het lek en de door LOOQUP.nl te nemen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Functionaris gegevensbescherming.  Peter Luit

Technische voorzieningen

In het kader van de data protection impact assessment (DPIA):

 • SSL certificaat COMODO, domein validatie, enkel domein (te controleren via SSLLabs). Hiermee waarborgt LOOQUP.nl het versleutelde transport van persoonlijke gegevens via het contactformulier.

 

 • Security Report (te controleren via securityheaders). Hiermee waarborgt LOOQUP.nl alle redelijk te verwachten maatregelen te hebben genomen tegen mogelijke aanvallen van buitenaf op persoonlijke gegevens die via de website worden verwerkt.

 

Bovenstaande verklaring is gebaseerd op het verwerken van de basis uitgangspunten binnen de AVG wetgeving.